SZCZEGÓŁY

Zajmuję się nadzorem inwestorskim w branży budowlanej w myśl wymogów prawa budowlanego. Nadzoruję także dokumentację projektową i przestrzeganie polskich norm. Reprezentuję dobro inwestora na budowach. Moją rolą jest kontrola zgodności realizowanej inwestycji z tym, co zostało zakontraktowane pomiędzy inwestującym a wykonawcą. Sprawdzam projekty, pozwolenia na budowę i to, czy praca wykonywana jest zgodnie z wiedzą techniczną.

Zapobiegam stosowaniu wadliwych wyrobów budowlanych, niedopuszczonych do obrotu na budowie. Sprawdzam jakość wykonywanych prac i kontroluję przestrzeganie przepisów BHP.

Częścią sprawdzanych przeze mnie prac są roboty budowlane ulegające zakryciu i zanikające. Dlatego też uczestniczę w próbach i odbiorach technicznych i czynnie uczestniczę w przygotowaniach budowy do odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Na życzenie inwestora kontroluję rozliczenia.